Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Rozpoczynamy od ustalenia źródła/źródeł zarobków w roku podatkowym, ponieważ determinuje to wybór stosownego formularza. Może się również okazać, iż w określonym roku osiągnięty został dochód z kilku źródeł - różnie opodatkowanych - co jest w stanie wiązać się z potrzebą złożenia więcej aniżeliby jednego zeznania. W dziedzinie opodatkowania dochodowego od osób fizycznych zazwyczaj wykorzystywane są następujące (aktualnie obowiązujące) formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28.

Najpowszechniej składaną deklaracją jest PIT-37.

Wypełniana jest poprzez podatnika, jaki osiągnął przychody w Rp - opodatkowane na ogólnych normach skali podatkowej. Tyczy się to: wynagrodzeń ze stosunku pracy, emerytur albo rent krajowych (również rent strukturalnych i socjalnych), świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. z. chorobowego), stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej indywidualnie (np. z umowy zlecenia), świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy albo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (np. zasiłku dla bezrobotnych) albo przychodów z praw autorskich oraz innych praw majątkowych.

Podatnik prowadzący pozarolniczą funkcjonowanie gospodarczą ewentualnie wyjątkową produkcję rolną opodatkowaną liniową stawką podatku (19%) - składa zeznanie na formularzu PIT-36L.

Przychody (ewidencjonowane) objęte ryczałtem - wyjawia się w formularzu PIT-28. Ponadto, w wypadku przymusu składa się załączniki: PIT-28A (o przychodach z działalności prowadzonej na własne nazwisko) czy PIT-28B (o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki panów oraz pań fizycznych).

Przychody osiągnięte z kapitałów pieniężnych, np. sprzedaży papierów wartościowych (akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, itp.), pochodnych instrumentów majątkowych (np. kontraktów terminowych) też udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną - rozlicza się przy użyciu formularza PIT-38.