Doradztwo finansowe

AUDYT WEWNĘTRZNY POMAGA OSIĄGNĄĆ POSTAWIONE PRZED FIRMĄ CELE

Audyt wewnętrzny to działalność, która polega na doradztwie i weryfikacji poczynań kontrolowanej jednostki. Celem tych działań jest podniesienie sprawności operacyjnej firmy. Dzięki analizie wszystkich albo wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa (z reguły sprawdza się finanse i te obszary, w których czyhają największe zagrożenia w działalności operacyjnej) może ona osiągać wytyczone przez zarząd cele.

Możliwe jest to dzięki doskonaleniu różnych procedur i czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą i zarządzeniem organizacją jako całością.

Analizę przeprowadza audytor, który jest biegłym rewidentem - ma państwowe uprawnienia do kontroli i oceny poszczególnych aspektów działania spółki. Badanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości z 23 września 1994 r., Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W przypadku mniejszych podmiotów kontrola strony księgowo-podatkowej działalności gospodarczej może być przeprowadzona przez firmę świadczącą doradztwo finansowe. Również w niej pracującą biegli rewidenci z państwowymi uprawnieniami. Ponadto w doradztwie finansowym pracują byli bankierzy, pracownicy ministerstwa finansów, słowem - fachowcy, którzy zajmą się naszymi podatkami i rozliczeniami.