Rodzaje i funkcje kredytów

Kredyty pełnią szereg funkcji w zależności od ich rodzajów. Do podstawowych ich funkcji należy celowość, czyli konieczność określenia celu zaciąganego kredytu; zwrotność, oznacza zobowiązanie kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami o ściśle określonym terminie; oraz ostatnia cech, czyli oprocentowanie będące wynagrodzeniem dla banku za użyczenie nam kapitału. Kredyty spełniają również następujące funkcje: emisyjną, stymulacyjną, dochodową i restrukturyzacyjną. Pierwsza z nich, czyli funkcja emisyjna, oznacza kreację pieniądza realizowaną przez Narodowy Bank Polski w ramach polityki pieniężnej państwa a także poprzez kredyty, które są udzielane przez banki komercyjne.