Jak zostać doradcą podatkowym?

Działania doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom opinii i wyjaśnień z branży prawa podatkowego, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych jak i temu podobnych ewidencji do celów podatkowych. Też udzielaniem im pomocy w tej dziedzinie, jak i sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tej dziedzinie.

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego świadczenia czynności są osoby fizyczne, wpisane na ewidencję doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

Na bazę doradców podatkowych zostają wpisane osoby fizyczne, jeżeli spełnia łącznie warunki.

Żeby dodatkowo pozyskać uprawnienie do miana doradcy podatkowego, godzi się przejść dwuletnią praktykę zawodową w tym min. w urzędzie skarbowym oraz u doradcy podatkowego.

Published by